Polish English German Russian

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy STALBUD poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej" nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0189/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali produkcyjno - magazynowej z częścią adminitracyjno - socjalną wraz z instalacją wentylacji mechanicznej" w Brzózie Stadnickiej na działkach nr 1790 oraz 1792.

 

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty  -  załącznik nr 1
  3. Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1A
  4. Wzór oświadczenia  -  załącznik nr 2
  5. Opis przedmiotu zamówienia  -  załącznik nr 3
  6. Projekt umowy  -  załącznik nr 4
  7. Wykaz osób  -  załącznik nr 5
  8. Wykaz robót  -  załącznik nr 6
  9. Dokumentacja projektowa
  10. Zawiadomienie o wyborze oferty