Polish English German Russian

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy STALBUD poprzez budowę i wyposażenie nowej hali produkcyjnej" nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0189/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na dostawę wózka widłowego.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór oferty
  3. Formularz techniczny
  4. Oświadczenie o braku powiązań
  5. Specyfikacja dostaw i usług

 

Zawiadomienie o wyborze oferty